Karlovo, Plovdiv province, Bulgaria

Karlovo is all about Vasil Levski — famous Bulgarian revolu­tionary and freedom fighter. Monu­ments, museums, memorable plaques on the many houses in the old town… It is alone worth the visit, but Karlovo (like many other places at the Southern foot­hills of the Balkan moun­tains) is also about the natural reserves, breath­taking scenery and mountain trails. There are so many of them here Karlovo (and the neigh­boring town of Sopot) will be the perfect weekend desti­nation for years ahead.

Карлово, Пловдивско

Карлово е родният град на Апостола на свобо­дата Васил Левски. Всичко тук е посве­тено на него: монумен­тите, музеите, паметните табели на къщите в стария град. Само това прави Карлово заслужа­ващия да бъде посетен. Обаче, Карлово, както и всеки други места по южните склонове на Стара планина, е много повече от това. Това е дивата и все още непокът­ната природа, зашеме­тяващите гледки и много­бройните планински пътечки, които няма как да изминеш за един уикенд, нито за няколко.

Карлово, область Пловдив, Болгария

Город Карлово — родное место болгар­ского нацио­нального героя, борца за освобо­ждение от осман­ского влады­чества Васила Левского. Всё в этом городе посвя­щено ему: памят­ники, музеи, памятные таблички на домах в старом центре. Одна только богатая история делает Карлово заслужи­вающим визита местом. Однако Карлово, как и все осталь­ные места на южных склонах Балкан­ских гор — это ещё и запо­ведная природа, захваты­вающие дух виды и множество горных троп, обойти которые совер­шенно невозможно ни за один, ни за два-три выходных.

Karlovo railway station
Central railway station Karlovo. Цетрална ЖП гара Карлово. Центральный железнодорожный вокзал Карлово.
A small pine tree is clinging to the bare rocks
River pebbles under the crystal clear water
The stream
Rocks on the slope
Rocks on the slope
Stara reka river
Stara reka river. Стара река. Река Стара.
Stara reka river
A small watefall
Karlovo and vicinities
Karlovo and vicinities. View from the nearby mountain. Карлово и околностите. Поглед от планината. Карлово и окрестности. Вид с ближайшей горы.
A mountain slope
Bank building at the Karlovo city center
“Fraternity with everyone regardless of religion and nationality.” — Vasil Levski „Братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност.“ — Васил Левски «Братство со всеми без оглядки на веру и национальность.» — Васил Левски
Karlovo city center
A building in the city center
Vodopad street