random photo

Hello,

My name is Vitalii Kovalenko.

I live and work in Sofia, Bulgaria. As a market re­searcher for the major distri­butor of canned and processed foods I travel all around the country, making contacts and looking for the best opportu­nities. I have deep know­ledge of Bulga­rian canned foods market. My area of expertise also includes book publishing and distribution market; stationery, paper, and office supplies market.

As an avid IT enthusiast and professional system admini­strator and web deve­loper in the past I love learning new things and apply them to create new projects or auto­mate my current tasks. My tools of choice are WordPress + WooCommerce, PHP, Python, MariaDB, and SQLite.

I have a pet project — Scribe Market — a success­ful online store for fine writing instru­ments, accesso­ries, and supplies. I built it from scratch: registered a business, found the best European suppliers, created a modern and feature–rich website, set up ware­house and packing station, worked out all the intri­cacies and contin­gencies of shipping inter­natio­nally. In 2017, I have sold my products to the customers in 85 different countries on all inhabited conti­nents. Many of them returned for more.

I speak English, Bulgarian, and Russian. You can contact me via email v@vk7.eu.

Здравейте,

Казвам се Виталий Коваленко.

Аз живея в София. Работя в сферата на пазарни, промишлени и търговски проучвания в голям дистрибутор на консер­вирани храни. Благо­дарение на работата ми, аз често пътувам до различни краища на страната, търсейки нови възмож­ности за развитие и печалби. Много добре познавам българския пазар на консер­вирани плодове и зеленчуци. Също така разполагам със значителни познания в областта на книго­издаване и дистри­буция, канце­ларски стоки, хартия и офис консу­мативи.

Запален ИТ ентусиаст съм. Бях профе­сионален системен админи­стратор и уеб разра­ботчик в продъл­жение на много години. Обичам да уча нови неща и да ги прилагам. Пред­почитам да използвам WordPress + WooCommerce, PHP, Python, MariaDB и SQLite за нови проекти и за авто­матизация на текущите.

Собственият ми голям проект е „Скрайб Маркет“ — онлайн магазин за високо­качествени пишещи инстру­менти, аксесоари и консу­мативи. Направил го сам: регистрирал фирмата, намерил най–добрите европейски произво­дители и достав­чици, изработил модерен и удобен сайт, изградил склад и опаковъчна станция, намерил решения за много­бройни трудности и непред­видени обстоятел­ства, случващи се по време на между­народна доставка. През 2017 година изпратих стоките си за хората от 85 различни държави от всички обитавани конти­ненти на света. Много от тях станаха моите редовни клиенти.

Аз говоря английски, български и руски. Можете да се свържете с мен на имейл: v@vk7.eu.

Здравствуйте,

Меня зовут Виталий Коваленко.

Я живу и работаю в городе София, Болгария. Как спе­циалист по иссле­дованию товар­ного рынка в одном из крупнейших дистри­бьюторов консер­виро­ванных продуктов питания я много путе­шествую по стране, налаживая контакты с постав­щиками и изучая новые возмож­ности. Болгар­ский рынок консер­виро­ванных овощей и фруктов мне хорошо знаком. Я также обладаю богатым опытом работы на рынке книго­издания и распро­стране­ния; на рынке канце­лярских мате­риалов, бумаги и офисных принад­лежностей.

Как завзятый энтузиаст ИТ, а также профес­сиональный сис­темный админи­стратор и веб–разра­ботчик в прошлом я люблю изучать новые техно­логии и решения, применять их на практике при создании новых проектов и автома­тизации текущих задач. Мои любимые инстру­менты: WordPress + WooCommerce, PHP, Python, MariaDB и SQLite.

У меня есть и соб­ственный большой прокет — «Скрайб Маркет» — успешный онлайн–магазин высоко­качественных пишущих инстру­ментов, аксесуаров и принад­лежностей. Я построил его с ноля: зарегис­трировал бизнес, нашёл лучших евро­пейских постав­щиков, создал совре­менный и удобный веб–сайт, открыл склад и собрал упако­вочную станцию, выработал решения для много­численных труд­ностей и препят­ствий, возни­кающих во время между­народной доставки. В 2017 году я отправил свои товары поку­пателям из восьми­десяти­пяти различных стран на всех обитаемых конти­нентах. Многие из них стали моими постоян­ными клиентами.

Я говорю по–английски, по–болгарски и по–русски. Вы можете связаться со мной по электронной почте: v@vk7.eu.

Below you can find some photos I took recently: По-долу ще намерите албумите със снимки, които съм направил преди малко: Ниже вы найдёте некоторые фото­графии, которые я сделал недавно:

Other pages: Другите страници: Другие страницы: